Quantum Memories Laboratory

logolpk.png

Media

Projects

MOT
MOT

Ongoing:

Completed:

Grants

New:

Ongoing:
 • MNiSW - DG - Principles of quantum light-atom interface based on four-photon scattering (Opracowanie podstaw kwantowego interfejsu atomy-światło opartego o rozpraszanie czterofotonowe w parach atomowych), principle investigator: Michał Parniak
 • NCN PRELUDIUM- Manipulation of Raman coherences between Zeeman sublevels of collective atomic memory in rubidium vapors (Manipulacja spójnościami ramanowskimi pomiędzy podpoziomami Zeemana kolektywnej pamięci atomowej opartej na parach rubidu), principle investigator: Michał Dąbrowski

Teaching

People

Group Leader: Wojciech Wasilewski

PhD students:

 • Adam Leszczyński
 • Mateusz Mazelanik
Graduate students:
 • Michał Lipka
Undergraduate students:
 • Kajetan Boroszko
 • Sebastian Borówka
Technical staff:
 • Tomasz Kowalczyk
 • Karol Kosiński
Alumni:

Friends and Collaborators: Konrad Banaszek, Rafał Demkowicz-Dobrzański, Piotr Wasylczyk - Photonic Nanostructure Facility,Michał Jachura

Completed grants

 • NCN SONATA - Generating, processing and readout of multiple collective excitations in atomic vapor (Generowanie, przetwarzanie i odtwarzanie wielu kolektywnych wzbudzeń w parach atomowych), principle investigator: Wojciech Wasilewski
 • NCN PRELUDIUM - Study of spatial properties of quantum light using camera with image intensifier (Badanie przestrzennych właściwości światła kwantowego przy użyciu kamery ze wzmacniaczem obrazu), principle investigator: Radek Chrapkiewicz
 • FNP TEAM - Photonic Implementations of Quantum-Enhanced Technologies
 • PhoQus@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Old Courses

Topic attachments
I Attachment Action Size Date WhoSorted ascending Comment
PDFpdf WdFMS15_C10.pdf manage 47.2 K 2015-12-24 - 11:45 MateuszGoryca  
Unknown file formatJPG IMG_2971.JPG manage 5622.4 K 2016-11-25 - 15:19 MateuszMazelanik  
Unknown file formatJPG IMG_2998_small.JPG manage 295.8 K 2017-03-01 - 14:20 MichalParniak  
PNGpng logolpk.png manage 18.9 K 2016-02-23 - 13:49 MichalParniak  
PNGpng mot2.png manage 1252.7 K 2016-05-01 - 15:16 MichalParniak  
JPEGjpg overview.jpg manage 79.3 K 2014-06-28 - 19:05 WojciechWasilewski  
SVG (Scalable Vector Graphics)svg overview.svg manage 29.6 K 2014-06-28 - 18:59 WojciechWasilewski  
Unknown file formatsvgz overview.svgz manage 14.1 K 2014-06-28 - 19:03 WojciechWasilewski nowa lokalizacja
Topic revision: r94 - 2019-08-07 - 08:03:52 - MichalParniak
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback