Warsztaty „Optyka i Informatyka Kwantowa 3”

Warszawa, 17-21 września 2012 r.

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w warsztatach "Optyka i Informatyka Kwantowa” organizowanych przez Krajowe Laboratorium FAMO oraz Wydział Fizyki UW.

Tematyka warsztatów

Wprowadzenie do optyki (Piotr Fita, Uniwersytet Warszawski)

Wprowadzenie do kubitu (Dariusz Chruściński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Splątanie kwantowe (Michał Horodecki, Uniwersytet Gdański)

Optyka nieliniowa (Czesław Radzewicz, Uniwersytet Warszawski)

Kwantowe stany światła (Jan Mostowski, Insytut Fizyki PAN)

Światłowody konwencjonalne i fotoniczne (Wacław Urbańczyk, Politechnika Wrocławska)

Klasyczne i kwantowe właściwości pojedynczych fotonów (Wojciech Wasilewski, Uniwersytet Warszawski)

Metrologia kwantowa (Rafał Demkowicz-Dobrzański, Uniwersytet Warszawski)

Łączność kwantowa (Konrad Banaszek, Uniwersytet Warszawski)

Program ramowy

Pon, 17.09.2012 Wt, 18.09.2012 Śr, 19.09.2012 Czw, 20.09.2012 Pt, 21.09.2012
9:00 -10:45 P. Fita
C. Radzewicz
W. Urbańczyk
K. Banaszek
K. Banaszek
10:45-11:15 Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa
11:15-13:00 D. Chruściński
J. Mostowski
J. Mostowski
R. Demkowicz-Dobrzański
R. Demkowicz-Dobrzański
13:00-14:30 Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa
14:30-16:15 M. Horodecki
W. Urbańczyk
W. Wasilewski
W. Wasilewski
Podsumowanie ankieta
16:15-16:45 Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa
16:45-17:45 Impreza integracyjna Zabawa swiatłowodami
Wizyta w laboratorium
Ćwiczenia metrologiczne

Zgłoszenie i kwalifikacja

Aby zgłosić się na warsztaty należy wypełnić ankietę oraz rozwiazać przynajmniej jedno zadanie kwalifikacyjne.

Rozwiazania zadań proszę nadsyłać na adres oik3@fuw.edu.pl w postaci załaczników formatu .pdf o nazwach ImieNazwisko_zad1.pdf, w nazwie pliku proszę nie używać polskich liter.

Kwalifikacja na warsztaty odbędzie się na podstawie oceny rozwiązań. Brane pod uwagę będą także zgłoszenia zawierające rozwiązania pojedynczego lub dwóch zadań.

  • Termin nadsyłania zgłoszeń z rozwiązaniami zadań kwalifikacyjnych: 26 sierpnia 2012 r.
  • Informacja o wynikach kwalifikacji: do 2 września 2012 r.

Zakwaterowanie

Organizatorzy zarezerwują miejsca w akademikach osobom które wyrażą taka chęć.

Osoby które przedstawią najlepsze rozwiązania zadań kwalifikacyjnych zostaną zakwaterowane na koszt organizatorów.

Zapewniamy uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania warsztatów.

-- WojciechWasilewski - 2012-06-13

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PDFpdf oik_zadania.pdf manage 83.9 K 2012-07-06 - 14:57 WojciechWasilewski Zadania Kwalifikacyjne
Topic revision: r9 - 2012-09-14 - 12:32:17 - RafalDemkowiczDobrzanski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback