Indywidualna Pracownia Wstępna b

Pracownia to zajęcia laboratoryjne oraz wykład z rachunku niepeności pomiarowych prowadzony przez prof. A. Majhofera. Laboratorium obejmuje wykonanie 10 ćwiczeń przewidzianych na 3 lub 6 godzin zegarowych.

Zajęcia na pracowni zaczynają się o 9:15 lub 12:15 i kończą o pełnej godzinie.

Pełny RegulaminPracowni

Celem pracowni jest:

  1. Zapoznanie studentów z podstawowymi przyrządami (oscyloskop, miernik, generator, laser, polaryzator, spektrometr, ciekły azot, sumiarka) i procedurami eksperymentalymi, w tym z rachunkiem niepewności pomiarowych.
  2. Wyrobienie nawyku pisania jasnych sprawozdań oraz sprawnego przeprowadzania testów laboratoryjnych.
  3. Ułatwienie studentom świadomego wyboru dalszej drogi studiów, w szczególności poprzez umożliwienie kontaktu z fizykami różnych specjalności.
Alternatywny do gnuplota program do wykreślania wyników i dopasowania teorii: Origin

Ćwiczenia

Proszę pamiętać, żeby przygotować się do ćwiczenia zgodnie z instrukcjami. Pierwszeństwo mają zadania z poniższych stron, przed informacją z pdf-ów z pracowni.

Aktualny przydział ćwiczeń dla wszystkich: arkusz w google

Nr Stan? Nazwa Długość (tygodnie) Ilość zestawów
+T1 PojemnoscCieplnaZarowki 2 2
wK +T1 KabelKoncentryczny 2 4
bM +T3 Pomiar dwójłomności miki 2 2
bR +T0 Wyznaczenie współczynników załamania rutylu/kalcytu przy użyciu spektrometru 1 3
iM +T1 Wyznaczanie współczynnika załamania interferometrem Michelsona 1 2
oSR +T1 KonstrukcjaSpektrometru 2 1
oD +T3 Siatka dyfrakcyjna R: ilustracja wektora falowego 2 2
LNe +T1 Laser Helowo-Neonowy 2 1
iFP +T4 Interferometr Fabry-Perot 2 1
mW +T2 Waga watta samodzielnie wg. artykułu 2+ 1
sH +T0 Wyznaczanie ... i stałej Halla .... 1 4
sG +T0 Wyznaczanie przerwy energetycznej 1 3

n oznacza nowe ćwiczenie, T0 to najniższy stopień trudności

Zaliczenie pracowni

Następuje po wykonaniu 5 różnych ćwiczeń 2 tygodniowych ocenionych pozytywnie (w skali ocen, od 3 do 5+). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich ćwiczeń i z zaliczenia rachunku niepewności pomiarowych.

Do zaliczenia pracowni konieczne jest zaliczenie towarzyszącego wykładu z rachunku niepewności pomiarowych.

Raporty należy oddawać na kolejnych po zakończenu danego ćwiczenia, zajęciach. Uzyskanie oceny niedostatecznej z wykonywanego ćwiczenia powoduje konieczność jego powtórzenia. W takim przypadku, w średniej uwzględnia się obie oceny. Ćwiczenie można powtarzać tylko jeden raz. Nieobecność na Pracowni – niezależnie od przyczyny – powoduje konieczność odrobienia zaległości w dodatkowym terminie.

Pełny RegulaminPracowni

Obsada 2018

Michał Dąbrowski, Michał Parniak, Adam Leszczyński, Wojciech Wasilewski (Koordynator)

Ćwiczenia stare

Nr Stan? Nazwa Długość (tygodnie) Ilość zestawów
MECHANIKA
1, mT +T0 Tor Powietrzny (zderzenia niesprężyste) 2 4
15 +T1 Wyznaczanie współczynnika lepkości metodą Stokesa 1 2
CIEPŁO
25, hP rezerwa PrzewodnictwoCieplnePapieru    
26, hŻ +T1 PojemnoscCieplnaZarowki 2 2
27, hB rezerwa Stała Stefana-Boltzmana 1 2
28, hCu rezerwa PrzewodnictwoCieplneMiedzi 1 2
DRGANIA I FALE
20, wS +T0 BadanieDrganStruny i BadanieDrganPr ęta 2 2
w2s +T2 Dragania Płyty 2D    
22, wK +T1 KabelKoncentryczny 2 4
104, wD +T0 PredkoscDzwiekuWPowietrzu 1 1
wL +T0 PredkoscSwiatla 1 1
wA +T1 Dyfrakcja swiatła na ultradźwiękach    
POLARYZACJA
56, bM +T3 Pomiar dwójłomności miki 2 2
57, bR +T0 Wyznaczenie współczynników załamania rutylu/kalcytu przy użyciu spektrometru 1 3
INTERFERENCJA
58, iS +T1 Interferencja w szkiełku mikroskopowym nakrywkowym 1 2
59, iM +T0 Wyznaczanie współczynnika załamania interferometrem Michelsona 1 1
iMR +T3 Interferometr Michelsona - konstrukcja i pomiary frontów falowych 2 2
111 rezerwa Doświadczenie Younga dla mikrofal 1 1
rezerwa Żyroskop laserowy 1 1
iFP +T4 Interferometr Fabry-Perot 2+ 1
OPTYKA OGÓLNA
oSR +T1 KonstrukcjaSpektrometru 2 1
oo +T0 ObrazowanieOptyczne 2 1
55, oS +T0 Badanie widma przy pomocy spektrometru + charakterystyka diody świecącej 1 4
oD n T2 Siatka dyfrakcyjna R: ilustracja wektora falowego 1-2 2
LASER
LNe +T1 Laser Helowo-Neonowy: uruchomienie, spektroskopia, mody poprzeczne, mody wzdłużne, pomiar prędkości światła w rezonatorze 2+ 1
LPr rezerwa Laser Pr: uruchomienie, spektroskopia, mody poprzeczne 2+ 1
LNd rezerwa Laser Nd:YAG - uruchomienie, generacja 2. harmonicznej 2+ 1
CIAŁO STAŁE
106, sH +T0 Wyznaczanie przewodnictwa właściwego i stałej Halla dla półprzewodników. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników. 1 4
108, sG +T0 Wyznaczanie przerwy energetycznej 1 3
sW +T1 Praca wyścia wolframu 2 2
sM +T2 Susceptometr (tzw. magnetometr) 2 1
FIZYKA SUBATOMOWA
121 rezerwa Radon w powietrzu 1 4
122 +T0 Zawartość izotopu ^40K w potasie naturalnym 1 1
Ro +T0 Röntgen 1-2 1
Topic attachments
I Attachment Action SizeSorted ascending Date Who Comment
Unknown file formatnb TableFileIO.nb manage 12.9 K 2018-02-26 - 09:41 WojciechWasilewski Mathematica - przykłady/tutorial
Unknown file formatnb FourierSeries.nb manage 15.9 K 2018-02-26 - 09:41 WojciechWasilewski Mathematica - przykłady/tutorial
Unknown file formatnb FitAndPlot.nb manage 18.7 K 2018-02-26 - 09:41 WojciechWasilewski Mathematica - przykłady/tutorial
Unknown file formatnb IPWa-1.nb manage 37.1 K 2018-02-26 - 09:41 WojciechWasilewski Mathematica - przykłady/tutorial
Unknown file formatnb PomiarZSzumem.nb manage 39.2 K 2018-02-26 - 09:41 WojciechWasilewski Mathematica - przykłady/tutorial
Unknown file formatnb Patterns.nb manage 49.7 K 2018-02-26 - 09:41 WojciechWasilewski Mathematica - przykłady/tutorial
Unknown file formatnb IPWa-2.nb manage 82.8 K 2018-02-26 - 09:41 WojciechWasilewski Mathematica - przykłady/tutorial
Unknown file formatnb Divider.nb manage 93.5 K 2018-02-26 - 09:41 WojciechWasilewski Mathematica - przykłady/tutorial
PDFpdf Indywidualna_Pracownia_Wstpna_b_2018c.pdf manage 990.2 K 2018-02-27 - 10:58 WojciechWasilewski prezentacja
Topic revision: r45 - 2018-03-05 - 09:31:17 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback