Optyczny żyroskop światłowodowy

Ćwiczenie polega na starannym wykonaniu pomiarów, a wcześniej zaplanowaniu ich w taki sposób, by zredukować szumy mierzonego sygnału spowodowane fluktuacjami prędkości obrotowej żyroskopu. Nie ma w tym ćwiczeniu czynności związanych z ustawianiem układu doświadczalnego, jest on już zmontowany i gotowy do pracy.

Instrukcja do ćwiczenia (obowiązują zadania znajdujące się poniżej): Żyroskop.pdf

Ważne informacje:

1. napięcie zasilające silnik nie może przekroczyć ok. 12 V

2. napięcie zasilające diodę laserową powinno wynosić ok. 7 V

Zadania do wykonania przed ćwiczeniem (w domu):

1. Przeanalizuj mechanizm powstawania różnicy dróg optycznych w obracającym się interferometrze Sagnaca.

2. Zapisz jawnym wzorem pole elektryczne i natężenie światła na wyjściu z interferometru w funkcji częstości kołowej ω obrotu interferometru.

3. Dla pewnej różnicy dróg optycznych natężenie światła na wyjściu z interferometru wynosi zero. Co się wówczas dzieje z energią z lasera?

4. Jakiej zmiany fazy spodziewasz się dla parametrów układu podanych w instrukcji do ćwiczenia?

Topic attachments
I Attachment Action Size Date WhoSorted ascending Comment
Unknown file formatJPG S6303932.JPG manage 73.6 K 2011-05-19 - 21:01 MichalFita  
Unknown file formatJPG S6303933.JPG manage 95.2 K 2011-05-19 - 21:02 MichalFita  
Unknown file formatJPG S6303938.JPG manage 77.2 K 2011-05-19 - 20:54 MichalFita  
Unknown file formatJPG S6303942.JPG manage 95.0 K 2011-05-19 - 21:03 MichalFita  
Unknown file formatJPG sagnac.JPG manage 10.0 K 2011-06-01 - 21:48 MichalFita  
Unknown file formatJPG wynik.JPG manage 29.4 K 2011-06-01 - 22:14 MichalFita  
PDFpdf 1550nm_ELED_Module_Aug_09.pdf manage 161.1 K 2011-05-16 - 19:11 PawelZuk Dane techniczne diody zastosowanej w interferometrze
PDFpdf Interferometr_Sagnaca.pdf manage 59.2 K 2011-05-16 - 19:06 PawelZuk Opis techniczny interferometru
PDFpdf KTIR0311s.pdf manage 139.2 K 2011-05-19 - 06:27 PawelZuk Dane techniczne transoptora zastosowanego w interferometrze
JPEGjpg schemat.jpg manage 39.5 K 2011-06-02 - 09:15 PawelZuk  
PDFpdf yroskop.pdf manage 424.9 K 2012-04-23 - 13:30 WojciechWasilewski nowy opis
Topic revision: r18 - 2017-05-11 - 10:28:22 - IpWb
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback