Wyznaczanie zawartości izotopu 40K w potasie naturalnym

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie zawartości promieniotwórczego 40K w potasie naturalnym poprzez pomiar intensywności promieniowania gamma emitowanego z próbki K2CO3. Przed dokonaniem właściwego pomiaru kalibrujemy detektor przy użyciu widma promieniowania innych substancji - w efekcie mierzymy trzy różne próbki.

Instrukcja do ćwiczenia (obowiązują zadania znajdujące się poniżej): http://pracownie1.fuw.edu.pl/techpom/pliki/ins122RN.pdf

Zadania do wykonania przed ćwiczeniem (w domu):

1. Klasyfikacja przemian promieniotwórczych (α,β,γ) - schematy rozpadu.

2. Oddziaływanie promieniowania γ z materią: zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona, zjawisko kreacji par.

3. Zasada działania scyntylatora i wielokanałowego analizatora amplitudy.

4. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Narysować krzywą zaniku aktywności względem czasu.

5. Wyznaczyć dla izotopu potasu 40K średni czas życia τ, zdefiniowany jako: τ=<tN(t)>=∫tN(t)dt/∫N(t)dt. Jaki jest jego związek z parametrami λ i T1/2?

6. Rozkład Poissona - dlaczego błędy pomiarów zliczeń przyjmujemy w postaci σ2=N? (gdzie: N - liczba zarejestrowanych zdarzeń)

Topic revision: r4 - 2017-05-10 - 12:30:45 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback