Doświadczenie Younga dla mikrofal

W ćwiczeniu zbadasz rozkład natężenia fali elektromagnetycznej ulegającej dyfrakcji na pojedynczej i podwójnej szczelinie. Doświadczenie jest mikrofalowym odpowiednikiem doświadczeń z dyfrakcją i interferencją światła.

Oryginalna instrukcja: Instrukcja do zadania 111

Zagadnienia do opracowania przed ćwiczeniem:

(nie obowiązują zadania na końcu oryginalnej instrukcji)

  1. Dyfrakcja Fraunhoffera na pojedynczej szczelinie. W jaki sposób szerokość obrazu dyfrakcyjnego zależy od szerokości szczeliny?
  2. Doświadczenie Younga.
    • Wyprowadź wzór opisujący rozkład natężenia światła w obrazie dyfrakcyjnym dwóch szczelin (w dalekim polu).
    • Wyprowadź wzór opisujący odległość dwóch sąsiednich prążków interferencyjnych w doświadczeniu Younga.
  3. Metody wytwarzania mikrofal.

Wyniki ankiety z 2010

rozwija chart49.png

trudne opracowanie i opis chart50.png

polecam chart51.png

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng chart49.png manage 2.0 K 2011-02-03 - 16:29 WojciechWasilewski  
PNGpng chart50.png manage 2.0 K 2011-02-03 - 16:29 WojciechWasilewski  
PNGpng chart51.png manage 2.1 K 2011-02-03 - 16:29 WojciechWasilewski  
Topic revision: r4 - 2016-05-21 - 11:30:16 - MichalParniak
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback