Praca wyjścia wolframu

Zadanie z olimpiady fizycznej wolfram2fin.doc


-Jak działa woltomierz i amperomierz analogowy?
-Jak działa woltomierz, amperomierz cyfrowy?
-Jakie opory wewnętrzne powinien mieć idealny woltomierz, amperomierz, a jakie spotyka się na codzień?
-Jak można przy pomocy standardowego woltomierza zmierzyć bardzo małe prądy (poniżej dedykowanej czułości)?

Wyniki ankiety 2011

wolfram - rozwija
-2 0 0%
-1 0 0%
0 1 7%
1 1 7%
2 2 13%
wolfram - trudne opracowanie i opis
-2 0 0%
-1 0 0%
0 2 13%
1 1 7%
2 1 7%
wolfram - polecam
-2 0 0%
-1 1 7%
0 1 7%
1 1 7%
2 1 7%
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Microsoft Word filedoc wolfram2fin.doc manage 289.5 K 2011-03-10 - 15:18 WojciechWasilewski  
Topic revision: r4 - 2015-03-10 - 10:45:33 - IpWb
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback