Drgania płyty 2d

proszę zapoznać się z opisem bdania drgań pręta - podobne zagadnienie, bardzo podobny układ doświadczalny

http://psi.fuw.edu.pl/pub/IPWb/BadanieDrganStruny/ins021RN.pdf

Przygotowanie

  1. Wzór na częstosci własne drgań pręta zamocowanego z jednej strony
  2. Wzór na częstości drgań cienkiej membrany zamocowanej (a) na wszystkich krawędziach (b) wyprowadzić - na jednej krawędzi
  3. W oscyaltorze harmonicznym typu masa na sprężynce z tłumieniem - narysować amplitudę i fazę drgań przy działaniu zewnętrznej siły wymuszającej o stałej amplitudzie w funkcji częstości tej siły przy przechodzeniu przez rezonans.

-- WojciechWasilewski - 2017-05-16

Topic revision: r1 - 2017-05-16 - 11:43:37 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback