Susceptometr/Magnetometr

ćwiczenie 2 tygodniowe

60_Magnetometr_AC_.doc

-Jak działa lock-in?
-Oszacuj indukcyjność i pojemność cewek wykonywanych w trakcie ćwiczenia.
-Jak wpłynie na czułość urządzenia nawinięcie cewek detekcyjnych w tę samą stronę?
-Jak wpłynie na odczyty urządzenia zmiana kształtu napięcia oraz zmiana częstości?

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Microsoft Word filedoc 60_Magnetometr_AC_.doc manage 34.5 K 2013-02-12 - 14:55 IpWb Instrukcja
Topic revision: r3 - 2015-03-10 - 10:48:25 - IpWb
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback