Siatka dyfrakcyjna: ilustracja wektora falowego

Zadanie polega na obserwacji wielu rzędów ugięcia na siatce dyfrakcyjnej w fukcji kąta padania w płaszczyźnie równoległej do szczelin.

W trakcie ćwiczenia będziesz miał do dyspozycji ławę optyczną z laserem i uchwytem na siatkę.

Twoim zadaniem jest konstrukcja modelu teoretycznego który pozwoli przwidzieć kierunek ugięcia światła dla wszystkich możliwych kierunków padania i weryfikacja ekseprymentalna poprawności tego modelu dla przynajmniej dwóch długości fali.

Instrukcja do ćwiczenia: oD.pdf

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PDFpdf oD.pdf manage 212.9 K 2018-03-14 - 11:44 AdamLeszczyski  
Topic revision: r3 - 2018-03-15 - 08:20:05 - AdamLeszczyski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback