Wyznaczenie współczynnika załamania rutylu dla promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego metodą kąta najmniejszego odchylenia przy użyciu spektrometru

Zadania do wykonania przed ćwiczeniem (w domu):

1. Załamanie światła na granicy ośrodków.Prawo Snella.

2. Uzasadnienie wzoru na kat najmniejszego ugięcia.

3. Dyspersja współczynnika załamania.

4. Polaryzacja wiązki światła. Co dzieje się z promieniem świetlnym przy przejściu przez kryształ dwójłomny, gdy wektor falowy pola elektrycznego E jest:

a) równoległy, b) prostopadły do osi optycznej kryształu?

5. Narysuj, w jaki sposób pryzmat załamuje światło o różnej długości fali? Co zmieni sie w sytuacji, gdy pryzmat umieścimy nie w powietrzu, a w wodzie? Porównaj z działaniem odbiciowej siatki dyfrakcyjnej (w powietrzu).

Instrukcja - zadania/polecenia z instrukcji Was nie dotyczą.

Wyniki ankiety z 2010

rozwija chart40.png

trudne opracowanie i opis chart41.png

polecam chart42.png

Wyniki ankiety z 2011

Rutyl - rozwija
-2 0 0%
-1 0 0%
0 0 0%
1 3 20%
2 4 27%
Rutyl - trudne opracowanie i opis
-2 0 0%
-1 1 7%
0 2 13%
1 3 20%
2 1 7%
Rutyl - polecam
-2 0 0%
-1 0 0%
0 1 7%
1 1 7%
2 5 33%
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng chart40.png manage 2.0 K 2011-02-02 - 15:25 WojciechWasilewski  
PNGpng chart41.png manage 2.0 K 2011-02-02 - 15:25 WojciechWasilewski  
PNGpng chart42.png manage 2.0 K 2011-02-02 - 15:25 WojciechWasilewski  
PDFpdf ins057_RN.pdf manage 283.2 K 2017-03-03 - 15:14 MichalParniak Instrukcja Rutyl
Topic revision: r8 - 2017-03-03 - 15:15:13 - MichalParniak
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback