REGULAMIN INDYWIDUALNEJ PRACOWNI WSTĘPNEJ(b)

Pracownia to zajęcia laboratoryjne oraz wykład z rachunku niepewności pomiarowych prowadzony przez prof. A. Majchofera.

Laboratorium obejmuje wykonanie 10 ćwiczeń przewidzianych na podczas jedne (większość) lub dwa kolejne zajęcia (niektóre, liczą się podwójnie). Zajęcia na pracowni zaczynają się i kończą o pełnej godzinie. Spóźnienie na zajęcia ponad 15 minut traktowane jest jak nieobecność.

Celem pracowni jest:

 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi przyrządami (oscyloskop, miernik, generator, laser, polaryzator, spektrometr, ciekły azot, suwmiarka) i procedurami eksperymentalnymi, w tym z rachunkiem niepewności pomiarowych.
 2. Wyrobienie nawyku pisania jasnych sprawozdań oraz sprawnego przeprowadzania testów laboratoryjnych.
 3. Ułatwienie studentom świadomego wyboru dalszej drogi studiów, w szczególności poprzez umożliwienie kontaktu z fizykami różnych specjalności.

Zaliczenie pracowni

następuje po wykonaniu 10 różnych ćwiczeń ocenionych pozytywnie (w skali ocen, od 3 do 5+), przy czym ćwiczenia dwutygodniowe liczą się jak dwa pojedyncze. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną (ważoną x2 w przypadku ćwiczeń dwutygodniowych) ocen ze wszystkich ćwiczeń, przy czym ocena 5+ liczona jest jako 5 (zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami).

Uzyskanie oceny niedostatecznej z wykonywanego ćwiczenia powoduje konieczność jego powtórzenia. W takim przypadku, w średniej uwzględnia się obie oceny. Ćwiczenie można powtarzać tylko jeden raz. Nieobecność na Pracowni – niezależnie od przyczyny – powoduje konieczność odrobienia zaległości w dodatkowym terminie.

Do zaliczenia pracowni konieczne jest zaliczenie towarzyszącego wykładu z rachunku niepewności pomiarowych.

Wykonanie ćwiczenia obejmuje

Na tydzień przed wykonaniem ćwiczenia:

 1. Wybór ćwiczenia, w miarę własnych ambicji i zainteresowań oraz możliwości pracowni. Jeśli to możliwe, studenci powinni wykonać ćwiczenia ze wszystkich działów (patrz zakładka „zadania” na stronie pracowni). Zalecamy także zapoznanie się ze wszystkimi asystentami, którzy reprezentują różne dziedziny fizyki.
 2. Pobranie w sekretariacie Pracowni lub ze strony internetowej Pracowni instrukcji do ćwiczenia. W przypadku ćwiczeń specjalnych, do których nie ma instrukcji, obowiązuje rozmowa z prowadzącym, z której studentka(t) sporządza pisemną notatkę.
 3. Zapoznanie się z instrukcją i przygotowanie się do wykonania ćwiczenia. Rozwiązanie zadań, jeśli zostały zadane.
W terminie wykonywania ćwiczenia:
 1. Zgłoszenie się do sekretariatu (okienko przy wejściu do pracowni), zaznaczenie obecności i pobranie formularza (arkusza papieru ze stemplem) oraz oddanie opisu poprzednio wykonywanego ćwiczenia.
 2. Pobranie drobnych przyrządów (należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem).
 3. Zgłoszenie się przy stanowisku wykonywania ćwiczenia.
 4. Rozmowa z asystentem sprawdzająca przygotowanie w zakresie podstawowych zagadnień związanych z wykonywanym ćwiczeniem. Sprawdzeniu podlega także wykonanie zadań domowych, jeśli są przewidziane na niniejszych stronach.
 5. W przypadku ćwiczeń dwutygodniowych studentka(t) przygotowuje się do drugich zajęć zgodnie z instrukcją prowadzącego, np. opracowuje już wykonane pomiary, przygotowuje część opisu, rozwiązuje zadania podane dla lepszego zrozumienia obserwowanych zjawisk itp. Przed kontynuowaniem pomiarów zdaje ze swych wyników krótki raport i na tej podstawie kontynuuje ćwiczenie.
 6. Wykonanie pomiarów wraz z notowaniem wyników w formularzu.
 7. Przedstawienie asystentowi, po zakończeniu ćwiczenia, formularza z wynikami do podpisu.
 8. Ustalenie z asystentem szczegółów opracowania wyników.
 9. Zwrot pobranych przyrządów.
W następnym tygodniu po wykonaniu ćwiczenia: Dostarczenie do sekretariatu Pracowni opisu ćwiczenia.

Nieprzygotowanie do zajęć jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej (2) z ćwiczenia.

Po sprawdzeniu opisu - dyskusja z prowadzącym ćwiczenie i uzyskanie oceny. Nie przewiduje się możliwości poprawiania całych opisów.

W przypadkach wątpliwych, decyduje koordynator pracowni.

Zamiana na pracę w grupach badawczych:

Studentka(t), który wykonał co najmniej 3 ćwiczenia na pracowni i uzyskał z nich średnią ocen co najmniej 4, ma prawo wykonać zamiast 2-5 tygodni zajęć na pracowni ćwiczenie w pracowni badawczej Wydziału, które liczy się z wagą odpowiednią do czasu wykonywania ćwiczenia.
Następuje to za zgoda opiekuna studentki(ta), który zobowiązuje się wówczas wobec Kierownika Pracowni e-mailem, że: a) studentka(t) wykona w czasie trwania semestru prace odpowiadające godzinowo 125-200% czasu który spędziłby na pracowni, b) ćwiczenie jest skrojone na miarę możliwości, c) opiekun zna wszystkie oceny studentki(ta) oraz reguły pracowni.
Studentka(t) przygotowuje z ćwiczenia sprawozdanie wg. wzoru opisu zamieszczonego poniżej. Musi ono być zrozumiałe dla jego kolegów, a oceniane jest przez opiekuna wg. reguł opisanych poniżej. Oczekujemy, że trudność przygotowania sprawozdania i wykonania ćwiczenia będą proporcjonalne do wagi z jaką ma być one ocenione na pracowni.

Zasady oceny punktowej ćwiczenia

Ćwiczenia oceniane są punktowo, przy czym proporcje punktacji są następujące: rozwiązanie zadań domowych 20%, wykonanie ćwiczenia: 30%, opis: 50%. Ocena punktowa przeliczana jest na skalę ocen wg tabeli:

Uzyskana liczba punktów Ocena
<51 2
51-60 3
61-70 3+
71-80 4
81-90 4+
91-100 5
Dodatkowe 10 w przypadku uzyskania co najmniej 91 punktów i wykonania istotnie wyróżniającego się opisu 5+

W przypadku wykonywania przez studentów ćwiczeń „w budowie”, do których nie została jeszcze przygotowana instrukcja lub nie zostały one jeszcze przystosowane do oceniania w sposób znormalizowany, asystent decyduje o punktacji poszczególnych elementów ćwiczenia.

Spóźnienie z opisem skutkuje obniżeniem oceny o stopień za każdy tydzień spóźnienia.

W przypadku jeśli do 4 tygodnia regularnych zajęć student nie odda żadnego opisu, zostanie on trwale usunięty z pracowni.

Ćwiczenia regularne punktuje się następująco:

Przygotowanie w domu - 25 pkt

Rozwiązanie zadań domowych, znajomość zagadnień które należało przygotować zgodnie z instrukcją/wymaganiami asystenta, a także przygotowanie wykresów itp. na drugi tydzień ćwiczenia (jeśli dotyczy). Punkty przydziela asystent w trakcie ćwiczenia.

Wykonanie ćwiczenia - 15 pkt

Za pomocą tego składnika oceniana jest jakość pracy eksperymentalnej podczas wykonywania ćwiczenia na Pracowni. Punktacja ta obejmuje, m. in., przemyślaną strategię, poprawność montażu układu pomiarowego, dbałość o precyzję pomiarów, staranność przeprowadzenia ćwiczenia, ilość i jakość zebranych danych pomiarowych.

Opis - reszta pkt

Poniższy wzór opisu jest obowiązującym na Pracowni. Zgodnie z nim mają być wykonywane opisy wszystkich ćwiczeń. Każda część opisu jest punktowana oddzielnie, zgodnie z podaną poniżej punktacją.

Opis do ćwiczeń jednotygodniowych zazwyczaj ma fromę odręcznie napisanego tekstu, na jedną-dwie strony A4. Opis ćwiczeń dwutygodniowych winien być odpowiednio bardziej precyzyjny i staranny. Dla uproszczenia proponuje się studentom sporządzać rysunki zawsze na osobnych arkuszach. Schemat układu i podpisy mogą być wykonane odręcznie, byle czytelnie. Przed oddaniem należy starannie sprawdzić, czy wszystkie symbole użyte w opisie zostały wyjaśnione, niezależnie czy powtarzają sie za instrukcją, czy nie.

Ocenie podlegają następujące elementy:

 • kompletność wykonanych pomiarów - zgodnie z poleceniem prowadzącego ćwiczenie;
 • kompletność opisu, tzn. zamieszczenie wszystkich elementów wymaganych przez standard opisu;
 • poprawność merytoryczna, w tym:
  • poprawność wstępu teoretycznego;
  • poprawność analizy danych pomiarowych;
  • poprawność wyciągniętych wniosków;
  • poprawność dyskusji wyników;
  • poprawność analizy niepewności pomiarowych i ich źródeł;
 • czytelność tekstu: sprawdzający nie może mieć trudności z odczytaniem opisu;
 • czytelność i poprawność zamieszczonych wzorów, w szczególności wyjaśnienie wszystkich użytych oznaczeń, w miarę potrzeb wprowadzenie numeracji wzorów;
 • czytelność i jakość rysunków, w tym
  • zamieszczenie podpisu rysunku, wraz z wyjaśnieniem jego elementów w przypadku schematów, bądź opisem wykreślonych zależności – podpis winen wyjaśniać rysunek bez konieczności czytania reszty opisu;
  • właściwa wielkość rysunku;
  • właściwy dobór skali;
  • opis osi i podanie wybranych jednostek;
  • wyraźne zaznaczenie punktów pomiarowych i wielkości błędu;
  • wyraźne rozróżnienie krzywych zamieszczonych na jednym rysunku;
  • zamieszczenie numeracji rysunków;
 • czytelność zamieszczonych tabel, w tym:
  • zamieszczenie podpisu każdej tabeli wyjaśniajacego jakie dane przedstawia;
  • umieszczenie nazw kolumn;
  • zamieszczenie jednostek wielkości przedstawionych w tabeli;
  • zamieszczenie numeracji tabel;
  • prawidłowe odnoszenie się w tekście do obiektów numerowanych: rysunków, tabel, wzorów i pozycji literaturowych.
Wzór opisu

1. Tytuł, imię i nazwisko autora

Streszczenie (3pkt)

istota ćwiczenia (1), wynik (1), niepewność (1)

2. Wstęp

Pierwszy akapit wyjaśnia cel ćwiczenia i nazywa zastosowane metody. (1-3 zdania)

3. Model teoretyczny (7pkt)

Należy nazwać i podać stosowne wzory z krótkim komentarzem. Nie należy przepisywać instrukcji do ćwiczenia ani podręczników.

np. Będę korzystać z następującego wzoru: v=s/t gdzie:

v- prędkość dźwięku

s- odległość pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem

t- czas przelotu

4. Układu doświadczalny: schemat (8pkt) i opis przebiegu ćwiczenia (5pkt)

Ta część opisu musi zawierać schematyczny rysunek układu pomiarowego wraz z uzasadnieniem, dlaczego z wykorzystaniem takiego układu można zrealizować cel ćwiczenia.

Elementy rysunku muszą być podpisane.

np. Zmontowano układ przedstawiony na rys 1, gdzie A oznacza ..., B oznacza ...., itd. Dzięki zwiększaniu długości struny przez przesuwanie uchwytu C można sprawdzić, że ....

Np.: w celu obserwacji kolejnych harmonicznych częstości podstawowej, zwiększano częstotliwość pobudzania w zakresie ... itd. Następnie badano zależność częstości podstawowej od naprężenia struny zwiększając...

5. Wyniki pomiarów (20pkt):

Opis sposobu opracowania danych (5),

Wykresy (5), Dopasowania (5),

Rachunek niepewności, zaznaczanie niepewności na wykresach (5)

4. Podsmowanie (10pkt)

a. niepewności pomiarów (5pkt)

Należy wskazać źródła niepewności pomiarowych i oszacować, które z nich ma decydujący wpływ na dokładność przeprowadzanych pomiarów.

b. dyskusja wyników (5pkt)

Otrzymane wyniki należy przedyskutować, przy czym dyskusja powinna zawierać porównanie wyniku z przewidywaniami teoretycznymi i danymi tablicowymi (proszę podać źródło takich danych - o ile są dostępne).

Literatura (2pkt)

Należy zamieścić spis pozycji literatury, do których występują odwołania w tekście opisu.

Topic revision: r7 - 2016-03-01 - 21:04:19 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback