Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego miedzi

Opis do zadania 28

Ćwiczenie polega na wyznaczeniu przewodnictwa cieplnego miedzi za pomocą zbudowanego już układu. Należy zmierzyć temperaturę pręta w kilku punktach za pomocą termopar umieszczonych na pręcie, a następnie za pomocą teorii przedstawionej w opisie wyznaczyć wartość przewodnictwa. Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy przeczytać opis i odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

Jak działa termopara? W jaki sposób zamienić napięcie zmierzone za pomocą woltomierza na temperaturę?

Załóżmy że w stanie stacjonarnym zmierzona temperatura pręta w dwóch punktach wynosiła 10 stopni C i 30 stopni C. Ile wynosi temperatura pręta w punkcie równoodległym od każdego z tych punktów?

Dlaczego w ekologicznych domach montuje się okna z podwójnymi, a czasem nawet potrójnymi szybami?

Wyniki ankiety z 2010

rozwija chart21.png

trudne opracowanie i opis chart22.png

polecam chart23.png

Wyniki ankiety z 2011

Miedź - rozwija
-2 1 7%
-1 0 0%
0 3 20%
1 2 13%
2 1 7%
Miedź - trudne opracowanie i opis
-2 0 0%
-1 0 0%
0 3 20%
1 3 20%
2 1 7%
Miedź - polecam
-2 0 0%
-1 0 0%
0 2 13%
1 4 27%
2 1 7%
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng chart21.png manage 2.3 K 2011-02-02 - 12:17 WojciechWasilewski  
PNGpng chart22.png manage 2.3 K 2011-02-02 - 12:17 WojciechWasilewski  
PNGpng chart23.png manage 2.5 K 2011-02-02 - 12:17 WojciechWasilewski  
PDFpdf ins28.pdf manage 155.4 K 2017-03-14 - 11:49 WojciechWasilewski instrukcja
Topic revision: r6 - 2017-03-14 - 11:50:13 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback