Pomiar prędkości światła

W ramach ćwiczenia wykorzystasz diodę laserową emitującą bardzo krótkie impulsy światła do wyznaczenia jego prędkości.

Przed ćwiczeniem

  1. Oblicz jaką drogę przebywa światło w ciagu 1ns
  2. Jakiego rzędu odległości można rozróżnić na oscyloskopie o pasmie 100MHz?
  3. Dioda laserowa ma moc średnią 1mW i długość fali 650nm. Ile fotonów emituje w ciągu sekundy?
  4. Oświetlamy taka diodą ścianę w odległości 10m. Załóżmy że z oświetlonej plamki 50% fotonów rozprasza się równomiernie w połowę konta bryłowego. Ile z nich trafi w ciagu 1s do detektora umieszczonego obok fotodiody o wiekości 1mm^2?
Topic revision: r2 - 2013-02-08 - 16:19:30 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback