Pomiar prędkości dźwięku w powietrzu

Instrukcja

Ćwiczenie polega na wyznaczeniu prędkości dźwięku za pomocą ultradźwiękowego głośniczka oraz mikrofonu ze wzmacniaczem sygnału.

Przygotowanie do ćwiczenia

Jaka jest różnica między falami podłużnymi a falami poprzecznymi, do jakiej kategorii należą fale dźwiękowe?

Co to są figury Lissajous, jak wygląda Ligura lissajous gdy przesuniecie fazowe między dwoma sygnałami o równych amplitudach wynosi pi/2?

Który instrument emituje fale dźwiękowe o większej długości fali skrzypce, czy kontrabas?

Obliczyć i naszkicować przesunięcie fazowe między nadajnikiem a odbiornikiem dla

  1. rosnącej odległości nadajnik-odbiornik a stałej czestotliwości
  2. stałej odległosci a rosnącej częstotliwości
  3. obliczyć długość fali akustycznej w powietrzu dla f=10kHz

Wyniki ankiety z 2010

rozwija chart33.png

trudne opracowanie i opis chart34.png

polecam chart35.png

Wyniki ankiety z 2011

Prędkość dźwięku - rozwija
-2 2 13%
-1 1 7%
0 2 13%
1 2 13%
2 0 0%
Prędkość dźwięku - trudne opracowanie i opis
-2 4 27%
-1 2 13%
0 1 7%
1 0 0%
2 0 0%
Prędkość dźwięku - polecam
-2 1 7%
-1 0 0%
0 3 20%
1 2 13%
2 1 7%
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng chart33.png manage 2.0 K 2011-02-02 - 13:23 WojciechWasilewski  
PNGpng chart34.png manage 1.9 K 2011-02-02 - 13:23 WojciechWasilewski  
PNGpng chart35.png manage 2.0 K 2011-02-02 - 13:23 WojciechWasilewski  
PDFpdf ins104.pdf manage 182.0 K 2017-03-03 - 15:26 MichalParniak Instrukcja Prędkość Dźwięku
Topic revision: r7 - 2017-03-03 - 15:27:09 - MichalParniak
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback