Pojemność Cieplna żarówki

Zadanie polega na wykorzystaniu tmperaturowej zależności oporu wolframu do pomiaru szybkości nagrzewania się włókna w żarówce. Pomiarów dokonujemy na oscyloskopie.

Instrukcja http://psi.fuw.edu.pl/pub/IPWb/PojemnoscCieplnaZarowki/26_Pojemno_cieplna_wkna_arwki.doc

zarowka1f3.doc

Zadania do wykonania przed ćwiczeniem (w domu):

1. Prawo Ohma i prawa Kirchoffa dla napięć i prądów w obwodzie elektrycznym.

2. Zasada działania dzielnika napięcia. Należy umieć wytłumaczyć, dlaczego schematy elektroniczne umieszczone w instrukcji pozwalają zmierzyć interesujące nas wielkości.

3. Umiejętność wyprowadzenia zależności pojawiających się w częściach A oraz B instrukcji - zrozumienie postaci otrzymanych wzorów.

4. Jakościowe zachowanie sięwielkości występujących na rys. 3 - dyskusja.

Wyniki ankiety 2011

Żarówka - rozwija
-2 0 0%
-1 0 0%
0 1 7%
1 1 7%
2 0 0%
Żarówka - trudne opracowanie i opis
-2 0 0%
-1 0 0%
0 1 7%
1 0 0%
2 1 7%
Żarówka - polecam
-2 0 0%
-1 0 0%
0 2 13%
1 0 0%
2 0 0%
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Microsoft Word filedoc 26_Pojemno_cieplna_wkna_arwki.doc manage 158.5 K 2011-02-23 - 12:14 WojciechWasilewski  
Microsoft Word filedoc zarowka1f3.doc manage 247.5 K 2011-03-10 - 15:20 WojciechWasilewski  
Topic revision: r5 - 2015-01-23 - 14:32:54 - IpWb
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback