Pojemność Cieplna żarówki

Zadanie polega na wykorzystaniu tmperaturowej zależności oporu wolframu do pomiaru szybkości nagrzewania się włókna w żarówce. Pomiarów dokonujemy na oscyloskopie.

Instrukcja http://psi.fuw.edu.pl/pub/IPWb/PojemnoscCieplnaZarowki/26_Pojemno_cieplna_wkna_arwki.doc

zarowka1f3.doc

Przygotowanie do ćwiczenia:

  1. Przeczytaj opis i rozwiązanie wzorcowe (oba załączone pliki)
  2. Pomiar oporu żarówki przeprowadzisz używając woltomierza i amperomierza. Zakładając, że ich oporności wewnętrzne wynoszą 1Ω oraz 100MΩ (którą wartość przypiszesz któremu miernikowi?) narysuj odpowiednie schematy i porównaj dwa łatwe układy połączeń pod względem precyzji pomiaru: żarówka szeregowo z amperomierzem i woltomierz równolegle z nimi, lub woltomierz równolegle z żarówką a amperomierz szeregowo z nimi.
  3. Jak zmieni się rysunek 3 jeśli napięcie z zasilacza (lub generatora) nie spadnie całkiem do zera, ale do małej a jednak niezerowej wartości, tak aby mozna było mierzyć opór w trakcie studzenia się włókna? Naszkicuj spodziewany przebieg prądu w fazie studzenia.
  4. Jaki wpływ będzie miał opór kabli połączeniowych na wyniki uzyskiwane w układzie z Rys.1 rozwiązania? Naszkicuj (oblicz jeśli trzeba) jak zmieni się wynik pomiaru przedstawiony na rys. 4 jeśli idealny kabel zastąpimy opornikiem 1Ω
Przed drugim tygodniem:

  1. Przygotuj wykresy analogiczne do rys. 4 i 5.
  2. Dopasuj wielomian o jak najmniejszej liczbie wyrazów lub inną funkcję której postać potrafisz odnieść do fizycznie spodziewanych procesów do zależności mocy strat od temperatury.
W opisie:

  1. Umieść wykresy oporu od mocy, mocy od temperatury
  2. prędkości nagrzewania/studzenia od czasu
  3. prędkości nagrzewania i studzenia (dwa symbole punktów) mocy "swobodnej" z dopasowaniem
  4. schematy i zdjęcia układów doświadczalnych
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Microsoft Word filedoc 26_Pojemno_cieplna_wkna_arwki.doc manage 158.5 K 2011-02-23 - 12:14 WojciechWasilewski  
Microsoft Word filedoc zarowka1f3.doc manage 247.5 K 2011-03-10 - 15:20 WojciechWasilewski  
Topic revision: r6 - 2018-02-25 - 10:08:16 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback