Obrazowanie

Czyli jak działa obiektyw fotograficzny, co znaczy ogniskowa i apertura, jak głębia ostrości zależy od tych wielkości?

convex-lens-object-beyond-2f1-diminished-image-formation.jpeg

obrazek ze strony http://www.tutorvista.com/content/science/science-ii/refraction-light/formation-convex.php

W tym ćwiczeniu Twoje zadanie polega na prześledzeniu zjawiska obrazowania za pomocą soczewki i wyjaśnieniu roli parametrów soczewki w tym procesie. Będziesz musiał(a) samodzielnie zbudować układ doświadczalny a następnie zebrać na światłoczułej matrycy obrazy, które pozwolą Ci wyjaśnić znacznie poniższych wielkości w fotografowaniu:

  1. Ogniskowa - jaka jest różnica w obrazie wykonanym przy różnych ogniskowych? czy można uzyskać ten sam obraz?
  2. Apertura (numeryczna) - znaczenie dla ilości światła i głębi ostrości
  3. Pole widzenia (kątowe i w określonej odległości od soczewki)

Zadania do wykonania przed ćwiczeniem

Na kartce:

  1. Przygotuj wyprowadzenie równania soczewki i wzoru na powiększenie,
  2. Prześledź bieg promieni od dwóch świecących punktów położonych w różnej odległości od soczewki. Niech jeden z nich daje całkowicie ostry obraz na filmie/matrycy światłoczułej. Jaki obraz powstanie z drugiego? Określ wzorami parametry tego obrazu.
  3. Zapoznaj się z pojęciem głębi ostrości w fotografii (np. na stronie Szeroki Kadr lub korzystając z Wikipedii)
Topic revision: r2 - 2013-02-19 - 10:11:31 - IpWb
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback