INTERFEROMETR MICHELSONA ver. R

Celem ćwiczenia

jest konstrukcja interferometru Michelsona i weryfikacja jego zdolności pomiaru frontów falowych.

Przygotowanie

Przeczytaj uwaznie opis MicheslonR.pdf i odpowiedz na zawarte tam pytania

Przebieg ćwiczenia

A. Ustawienie interferometru

 1. Przygotuj dużą, skolimowaną wiązkę laserową – albo wprost z lasera z teleskopem, albo dobuduj teleskop do lasera z małą wiązką
 2. Zbuduj interferometr Michelsona o równych ramionach w którym wiązki nie wracają do lasera (dla uniknięcia dodatkowych efektów interferencyjnych)
 3. Patrząc na cień jakiegoś obiektu lub używając przysłony do wycięcia fragmentu wiązki ustaw wiązki z obu ramion ściśle równolegle.
 4. Po otwarciu przysłony na ekranie umieszczony tuż za interferometrem prążki interferencyjne. Mogą być bardzo gęste. Dotykanie interferometru może powodować tak duże ruchy prążków, że nie będziesz ich w stanie rozróżnić.
 5. Sprawdź że gęstość prążków zależy od kąta między wiązkami poprzez jego bardzo delikatne zmienianie lustrami interferometru.
 6. Może się zdarzyć, że złapiesz interferencję między wiązką z jednego z ramion a jakimś pasożytniczym odbiciem, co poznasz po tym że obraz nie będzie zależał od położenia lustra w drugim ramieniu. W takim przypadku wróć do punktu 3.
 7. Ustaw wiązki tak dokładnie równolegle do siebie jak to tylko możliwe patrząc na gęstość prążków.
B. Opcjonalnie – przygotowanie pomiarów na kamerze.
 1. Zobrazuj powierzchnie jednego z luster interferometru na kamerkę internetową. W tym celu użyj soczewki i sprawdź że przeźroczysta folia z nadrukiem przyłożona do lustra daje ostry obraz na kamerze.
 2. Zmierz powiększenie
C. Pomiar gęstości prążków w funkcji kąta miedzy wiązkami
 1. Zmierz skok wybranej śruby regulacyjnej lustra M1 lub M2 suwmiarką wykonując np. 10 obrotów. Zaokrąglij wynik zakładajac że jest on okrągłym ułamkiem 1mm.
 2. W funkcji kąta obrotu tej śruby zmierz gęstość prążków na ekranie lub kamerze.
 3. Wynikiem pomiaru ma być eksperymentalna zależność gęstości prążków od kąta miedzy wiązkami na tle idealnej krzywej teoretycznej.
D. Pomiar różnicy krzywizn frontów falowych
 1. Wstaw soczewkę przed interferometrem i zogniskuj wiązkę lasera na lustrze M1.
 2. Lustro M2 umieść na stoliku umożliwiającym regulacje długości tego ramienia.
 3. Zaplanuj i dokonaj pomiaru umożliwiającego analizę zależności uzyskiwanego obrazu prążków od różnicy długości ramion.
 4. Wynikiem pomiaru ma być zależność eksperymentalna na tle idealnej krzywej teoretycznej
-- WojciechWasilewski - 2015-03-10
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PDFpdf MicheslonR.pdf manage 200.9 K 2015-03-10 - 17:13 WojciechWasilewski  
Topic revision: r2 - 2016-01-14 - 19:51:44 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback