Laserydo samodzielnego montażu

Celem ćwiczenia

jest konstrukcja lasera i zbadanie jego wybranych właściwowści

  • kształt wiązki/mody
  • spektroskopowe objawy inwersji obsadzeń
  • propagacja impulsów w rezonatorze
  • druga harmoniczna
  • mody podłużne

Przygotowanie

Zapoznaj się z instrukcją do wybranego typu lasera.

ALKAAD_HeNe_Laser.pdf

ALKAAD_NdYAG_Laser.pdf

ALKAAD_PrYLF_Laser.pdf

Bądź gotów opowiedzieć jak powstaje akcja laserowa Twoim układzie - odwołaj się po takich pojęć jak: pompowanie (optyczne), inwersja obsadzeń, wzmocnienie, straty.

Jakie są mody własne bardzo długiej i wąskiej gumowej membrany?

Dlaczego musisz zdjąc zegarek i pierścionki?

W przypadku lasera Pr:YLF obejrzyj materiał wideo: https://www.youtube.com/watch?v=GEYEFdMUd-0

Przebieg ćwiczenia

Wybór elementów do wykonania wg. instrukcji lub spoza niej - ustalany każdorazowo wspólnie z asystentem.

-- WojciechWasilewski - 2016-01-14

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PDFpdf ALKAAD_HeNe_Laser.pdf manage 6448.3 K 2016-01-14 - 19:36 WojciechWasilewski  
PDFpdf ALKAAD_NdYAG_Laser.pdf manage 4540.4 K 2016-01-14 - 19:37 WojciechWasilewski  
PDFpdf ALKAAD_PrYLF_Laser.pdf manage 5849.6 K 2016-01-14 - 19:37 WojciechWasilewski  
Topic revision: r1 - 2016-01-14 - 19:46:46 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback