Konstrukcja spektrometru optycznego

W ramach ćwiczenia będziesz miał(a) okazję samodzielnie skonstruować z prostych elementów spektrometr. Będziesz miał(a) do dyspozycji szczelinę wejściową, soczewki o różnych ogniskowych, siatkę dyfrakcyjną i kamerę CCD do obserwacji obrazu.

Przebieg ćwiczenia:

  1. Spektrometr zestawiamy używajac czerwonego lasera do prześledzenia biegu wiązek i dokładnego ustawienia poszczególnych elementów.
  2. Gotowe urządzenie kalibrujemy przy użyciu lamp spektralnych.
  3. Rejestrujemy widma diod świecących

Zadania przygotowacze

Do przygotowania na kartce

  1. Wyprowadzenie zasady działania siatki dyfrakcjnej i wzoru siatkowego.
  2. Działanie kolimatora (szczelina w ognisku soczewki skupiającej).
  3. Dyfrakcja na szczelinie w polu dalekim (Fraunhofera): jak zależy kąt rozbieżności wiązki za szczeliną od szerokości szczeliny a jak od długości fali?
  4. Ogniskowanie wiązki skolimowanej przez soczewkę, wyprowadzenie z użyciem zasady Fermata. Co się dzieje jeśli wiązka pada pod małym kątem do osi optycznej soczewki?
  5. Schemat proponowanej konstrukcji spektrometru z siatką transmisyjną, oparty na poniższym rysunku pokazującym przyrząd z siatką odbiciową.
spektrometr.png
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng spektrometr.png manage 18.7 K 2013-02-19 - 11:31 WojciechWasilewski  
Topic revision: r4 - 2013-02-19 - 13:47:28 - IpWb
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback