Konstrukcja spektrometru optycznego

W ramach ćwiczenia będziesz miał(a) okazję samodzielnie skonstruować z prostych elementów spektrometr. Będziesz miał(a) do dyspozycji szczelinę wejściową, soczewki o różnych ogniskowych, siatkę dyfrakcyjną i kamerę CCD do obserwacji obrazu.

Przebieg ćwiczenia:

  1. Spektrometr zestawiamy używajac czerwonego lasera do prześledzenia biegu wiązek i dokładnego ustawienia poszczególnych elementów.
  2. Gotowe urządzenie kalibrujemy przy użyciu lamp spektralnych.
  3. Rejestrujemy widma diod świecących

Zadania przygotowacze

Do przygotowania na kartce

  1. Wyprowadzenie zasady działania siatki dyfrakcjnej i wzoru siatkowego.
  2. Patrząc na schemat poniżej oblicz jaka może być ogniskowa soczewki skupiającej jeśli kamera ma rozmiar 6mm i chcemy aby zmieściło się na niej całe widmo światła widzialnego. Przyjmij gęstość siatki 500 rys/mm.
  3. Opierając się na poniższym rysunku pokazującym przyrząd z siatką odbiciową zaproponuje schemat konstrukcji spektrometru z siatką transmisyjną.
  4. Przypomnij sobie jak za pomocą zasady Fermata wykazać, że wiązka promieni równoległych po przejściu przez soczewkę skupi się w ognisku. Gdzie skupi się wiązka równoległa padająca na soczewkę pod małym kątem?
spektrometr.png
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng spektrometr.png manage 18.7 K 2013-02-19 - 11:31 WojciechWasilewski  
Topic revision: r6 - 2018-02-28 - 16:10:50 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback