Interferencja w szkiełku mikroskopowym nakrywkowym

Zadanie 58

Zadanie polega na obserwacji interferencji między odbiciami wiązki lasera od pierwszej i drugiej powierzchni szkiełka mikroskopowego. Różnica dróg optycznych między interferującymi promieniami zmienia się wraz kątem padania wiązki w prosty do obliczenia sposób. Zmieniając kąt padania i wyznaczając położenie kolejnych minimów interferencyjnych mozna obliczyć współczynnik załamania szkła.

W trakcie ćwiczenia będziesz miał do dyspozycji ławę optyczną z laserem i uchwytem na szkiełko. Twoim zadaniem bedzie znalezienie kątów dla których odbicie od płytki znika (lub osiąga minimum) i ich zmierzenie. Jak dokładnie to zrobisz - pozostawiamy Tobie.

Zadanie do opracowania w domu przed ćwiczeniem

Wiązka laserowa o długości fali $\lambda$ pada na płytkę szklaną o współczynniku załamania $n$ i grubości $d$ pod kątem $\alpha$.

  1. Narysuj tor promieni odbitych od przedniej i tylnej powierzchni płytki.
  2. Oblicz różnicę dróg optycznych i sformułuj warunek interferencji destruktywnej pomiędzy promieniem odbitym od przedniej i tylnej powierzchni. Pamiętaj, że różnica dróg wynika nie tylko z propagacji promieni wewnątrz płytki, ale także na zewnątrz (jeden promień dociera do powierzchni płytki po przebyciu innej drogi niż drugi).
  3. Zapisz wzorem wypadkowe pole elektryczne fali odbitej od płytki jako sumę wkładów od jednej i drugiej powierzchni.
  4. Co się będzie działo gdy powierzchnie płytki nie bedą idealnie równoległe? Narysuj bieg wiązek i ich fronty falowe (nieobowiązkowe, dla chętnych, chociaż ten przypadek często zachodzi w doświadczeniu).

Wyniki ankiety z 2010

rozwija chart43.png

trudne opracowanie i opis chart44.png

polecam chart45.png

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng chart43.png manage 2.0 K 2011-02-03 - 15:48 WojciechWasilewski  
PNGpng chart44.png manage 2.0 K 2011-02-03 - 15:48 WojciechWasilewski  
PNGpng chart45.png manage 2.1 K 2011-02-03 - 15:48 WojciechWasilewski  
Topic revision: r3 - 2013-02-18 - 16:30:18 - IpWb
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback