interferometr Fabry-Pérot

Celem ćwiczenia

jest obserwacja modów podłużnych i poprzecznych interferometru Fabry–Pérot.

Dodatkowo do wyboru: pomiar współczynnika rozszerzalności termicznej inwaru, jego magnetostrykcji lub dopasowanie do modu interferometru.

Opis z zadaniami domowymi: IFP.pdf

-- WojciechWasilewski - 2017-03-03

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PDFpdf IFP.pdf manage 451.5 K 2017-03-03 - 12:21 WojciechWasilewski opis
Topic revision: r4 - 2017-03-03 - 13:26:28 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback