Wyznaczanie przewodnictwa właściwego i stałej Halla dla półprzewodników. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników.


-Jak w analizie danych można pozbyć się efektów pochodzących z nieprecyzyjnego umiejscowienia elektrod (nie na przeciwko siebie)?
-Jesli pole manetyczne nie bedzie idealnie prostopadłe to jak bardzo to wpływa na otrzymane wyniki?
-Przedyskutuj jakie znaczenie w wyznaczanych wartościach mają: kierunek prądu, kierunek pola magnertycznego, znak napięcia mierzonego.
-Jak to wpływa na wyznaczony rodzaj przewodnictwa (dziurowy lub elektronowy)?

Instrukcja do zadania 106 a, c

Wyniki ankiety z 2010

rozwija chart55.png

trudne opracowanie i opis chart56.png

polecam chart57.png

Wyniki ankiety z 2011

Hall - rozwija
-2 0 0%
-1 0 0%
0 1 7%
1 4 27%
2 4 27%
Hall - trudne opracowanie i opis
-2 0 0%
-1 0 0%
0 3 20%
1 4 27%
2 2 13%
Hall - polecam
-2 1 7%
-1 0 0%
0 2 13%
1 4 27%
2 2 13%
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng chart55.png manage 2.9 K 2011-02-03 - 16:41 WojciechWasilewski  
PNGpng chart56.png manage 2.9 K 2011-02-03 - 16:41 WojciechWasilewski  
PNGpng chart57.png manage 2.8 K 2011-02-03 - 16:41 WojciechWasilewski  
Topic revision: r7 - 2017-03-01 - 13:28:18 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback