Pomiar dwójłomności miki

(2tygodnie)

Ćwiczenie dla ambitnych, przed wyborem zapoznaj sie z instrukcją!

Opis i zadania do przygotowania przed ćwiczeniem w instrukcji.

Instrukcja do zadania

Wyniki ankiety z 2010

rozwija chart36.png

trudne opracowanie i opis chart37.png

polecam chart38.png

trudno zrozumieć chart39.png

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng chart36.png manage 3.0 K 2011-02-02 - 13:42 WojciechWasilewski  
PNGpng chart37.png manage 3.0 K 2011-02-02 - 13:42 WojciechWasilewski  
PNGpng chart38.png manage 2.9 K 2011-02-02 - 13:42 WojciechWasilewski  
PNGpng chart39.png manage 2.9 K 2011-02-02 - 13:42 WojciechWasilewski  
Topic revision: r5 - 2016-05-23 - 07:45:50 - MichalParniak
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback