Badanie widma przy pomocy spektrometru + charakterystyka diody świecącej

W ćwiczeniu poznasz działanie spektrometru pryzmatycznego, dokonasz jego kalibracji za pomocą lamp spektralnych o widmie liniowym i zbadasz widmo emisji diod świecących.

Oryginalna instrukcja: Instrukcja

Zagadnienia do opracowania przed ćwiczeniem:

(nie obowiązują zadania na końcu oryginalnej instrukcji)

  1. Kąt najmniejszego załamania w pryzmacie, jak go wyznaczyć (wyprowadź wzór), jaki jest bieg promieni w pryzmacie (narysuj), gdy kąt załamania jest minimalny?
  2. Dyspersja współczynnika załamania w szkle, na czym polega?
  3. Widmo liniowe gazów - jak wygląda, jaki jest mechanizm emisji światła przez wzbudzony gaz?
  4. Napięcie przewodzenia diody, co to za parametr, jaki może mieć związek z energią fotonów emitowanych przez diodę?

Wyniki ankiety z 2010

rozwija chart52.png

trudne opracowanie i opis chart53.png

polecam chart54.png

Wyniki ankiety z 2011

dioda + spektrometr - rozwija
-2 0 0%
-1 0 0%
0 0 0%
1 4 27%
2 5 33%
dioda + spektrometr - trudne opracowanie i opis
-2 0 0%
-1 1 7%
0 3 20%
1 3 20%
2 2 13%
dioda + spektrometr - polecam
-2 0 0%
-1 0 0%
0 3 20%
1 2 13%
2 4 27%
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng chart52.png manage 2.6 K 2011-02-03 - 16:36 WojciechWasilewski  
PNGpng chart53.png manage 2.4 K 2011-02-03 - 16:36 WojciechWasilewski  
PNGpng chart54.png manage 2.4 K 2011-02-03 - 16:36 WojciechWasilewski  
PDFpdf insO09_RN.pdf manage 255.9 K 2017-03-03 - 15:16 MichalParniak Instrukcja Spektrometr
Topic revision: r6 - 2017-03-03 - 15:16:54 - MichalParniak
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback