Wyznaczanie stałej Stefana Boltzmana

opis do zadania 27

Zadania do przygotowania w domu

  1. Prawo Plancka promieniowania ciała doskonale czarnego - założenia fizyczne potrzebne do jego wyprowadzenia. Postać wzoru w postaci P(ν,T)dν oraz P(λ,T)dλ.
  2. Prawo przesunięć Wiena. Jak zmienia się zależność P(ν,T) oraz P(λ,T) na wykresie dla kilu różnych temperatur?
  3. Wyprowadzić ze wzoru Plancka postać wzoru na prawo Stefana-Boltzmana, tj. obliczyć całkę: E(T)=∫dE(v,T)=∫A(v,T)P(v,T)dv zakładając, że dla ciała doskonale czarnego A(v,T)=1 (=const. dla ciała doskonale szarego).
  4. Maksimum rozkładu promieniowania Słońca przypada na światło niebieskie. Dlaczego więc Słońce wydaje się żółte?
  5. Dlaczego lampy spektralne lub lasery nie są dobrym modelem ciała doskonale czarnego (w szczególności posiadają wąskie linie emisyjne)?

Wyniki ankiety z 2010

rozwija chart18.png

trudne opracowanie i opis chart19.png

polecam chart20.png

Wyniki ankiety z 2011

Boltzman - rozwija
-2 0 0%
-1 0 0%
0 2 13%
1 2 13%
2 3 20%
Boltzman - trudne opracowanie i opis
-2 0 0%
-1 2 13%
0 1 7%
1 3 20%
2 1 7%
Boltzman - polecam
-2 0 0%
-1 0 0%
0 3 20%
1 1 7%
2 3 20%
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng chart18.png manage 2.9 K 2011-02-02 - 12:13 WojciechWasilewski  
PNGpng chart19.png manage 3.0 K 2011-02-02 - 12:13 WojciechWasilewski  
PNGpng chart20.png manage 2.7 K 2011-02-02 - 12:13 WojciechWasilewski  
Topic revision: r5 - 2016-05-21 - 11:41:09 - MichalParniak
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback