Badanie drgań pręta

Instrukcja - drgania struny

Instrukcja - drgania pręta

W 2013 zadanie bedzie wykonywane wspólnie z badaniem drgań struny (razem 2 tygodnie, jeden opis)

Zadania do przygotowania w domu

  1. Postać równania falowego i jego rozwiązania.
  2. Powstawanie fali stojącej. Strzałki i węzły - miejsce powstania. Znaczenie warunków brzegowych.
  3. Narysować 5 pierwszych modów drgań struny z końcami umocowanymi, jednym swobodnym, obydwoma umocowanymi. Znaleźć stosunki częstości w pierwszym przypadku.
  4. Na strunie zamocowano ciężarek o masie M, (a) w połowie długości struny (b) w jednej trzeciej. Znaleźć wpływ tego ciężarka na częstości własne kilku pierwszych modów. ZMIERZYĆ W DOŚWIADCZENIU!
  5. Jak z częstości rezonansu podstawowego dla danego pręta wyznaczyć jego dwa kolejne rezonanse? Jakie byłyby stosunki częstości, gdyby pręt był obustronnie zamocowany? Wsk. Aneks do opisu ćwiczenia.
  6. Równanie falowe dla pręta i ogólna postać jego rozwiązania. Znaczenie różnych warunków brzegowych.
  7. Dlaczego obrazki drgań dla struny i pręta są różne, w szczególności nieperiodyczne dla pręta?

Wyniki ankiety z 2010

rozwija chart27.png

trudne opracowanie i opis chart28.png

polecam chart29.png

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng chart27.png manage 2.4 K 2011-02-02 - 13:20 WojciechWasilewski  
PNGpng chart28.png manage 2.3 K 2011-02-02 - 13:20 WojciechWasilewski  
PNGpng chart29.png manage 2.3 K 2011-02-02 - 13:20 WojciechWasilewski  
Topic revision: r6 - 2017-03-03 - 15:25:39 - MichalParniak
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback