Dyfrakcja światła na ultradźwiękach

Celem ćwiczenia jest:

  • obserwacja efektu, wykorzystywanego praktycznie w modulatorach akustooptycznych
  • pomiar prędkości dźwięku w wodzie i spirytusie przy wykorzystaniu dwóch laserów - do wyboru 650, 532, 405nm
  • obserwacja ugięcia w reżimie Bragga

Materiały do ćwiczenia (w dodatkach wyprowadzenie warunku Bragga):

Materiały dodatkowe - nie jest konieczna ich dokładana znajomość ani wykonywanie zawartych tam polecań: http://psi.fuw.edu.pl/pub/IPWb/AOM/Cw8_LFII_WFPW.pdf

Przygotowanie:

  1. Zasada działania siatki dyfrakcyjnej
  2. Znajdź wartość prędkości dźwięku w wodzie
  3. Obliczyć kilka częstości fal stojących zbliżonych do 5MHz w słupie wody wysokości 10cm
  4. Zakładając że węzły fali stojącej pełnią rolę szczelin siatki dyfrakcyjnej obliczyć kąt ugięcia 1 rzędu przy padaniu normalnym (prostopałym)
  5. Czy można łatwo odróżnic od siebie lasery o podanych dlugościach fali?
-- WojciechWasilewski - 2015-03-10
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PDFpdf Cw8_LFII_WFPW.pdf manage 7172.1 K 2016-05-21 - 11:33 MichalParniak  
Topic revision: r5 - 2017-04-05 - 09:36:05 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback