Quantum Memories Laboratory

logolpk.png

Our brand new magnetooptical trap

mot2.png

https://www.youtube.com/watch?v=PYzB4k8FWF0

Projects

Ongoing:

Completed:

Grants

Ongoing:


  • NCN SONATA - Generating, processing and readout of multiple collective excitations in atomic vapor (Generowanie, przetwarzanie i odtwarzanie wielu kolektywnych wzbudzeń w parach atomowych), principle investigator: Wojciech Wasilewski
  • MNiSW - DG - Principles of quantum light-atom interface based on four-photon scattering (Opracowanie podstaw kwantowego interfejsu atomy-światło opartego o rozpraszanie czterofotonowe w parach atomowych), principle investigator: Michał Parniak
  • NCN PRELUDIUM- Manipulation of Raman coherences between Zeeman sublevels of collective atomic memory in rubidium vapors (Manipulacja spójnościami ramanowskimi pomiędzy podpoziomami Zeemana kolektywnej pamięci atomowej opartej na parach rubidu), principle investigator: Michał Dąbrowski
Completed:


  • NCN PRELUDIUM - Study of spatial properties of quantum light using camera with image intensifier (Badanie przestrzennych właściwości światła kwantowego przy użyciu kamery ze wzmacniaczem obrazu), principle investigator: Radek Chrapkiewicz
  • FNP TEAM - Photonic Implementations of Quantum-Enhanced Technologies
  • PhoQus@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Courses

New Lab

How to find us?

People

Group Leader:

Wojciech Wasilewski

PhD students:

Michał Dąbrowski

Michał Parniak

MSc students:

Adam Leszczyński

Undergraduate students:

Mateusz Mazelanik

Michał Lipka

Technical Staff:

Jarek Iwaszkiewicz

Alumni:

Radek Chrapkiewicz

Friends and Collaborators

Konrad Banaszek

Rafał Demkowicz-Dobrzański

Piotr Wasylczyk - Photonic Nanostructure Facility

Michał Jachura

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PDFpdf WdFMS15_C10.pdf manage 47.2 K 2015-12-24 - 11:45 MateuszGoryca  
PNGpng logolpk.png manage 18.9 K 2016-02-23 - 13:49 MichalParniak  
PNGpng mot2.png manage 1252.7 K 2016-05-01 - 15:16 MichalParniak  
JPEGjpg overview.jpg manage 79.3 K 2014-06-28 - 19:05 WojciechWasilewski  
SVG (Scalable Vector Graphics)svg overview.svg manage 29.6 K 2014-06-28 - 18:59 WojciechWasilewski  
Unknown file formatsvgz overview.svgz manage 14.1 K 2014-06-28 - 19:03 WojciechWasilewski nowa lokalizacja
Topic revision: r70 - 2016-10-19 - 18:21:11 - MichalParniak
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback